Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV ontvangt u een periodieke uitkering, indien u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of door ziekte.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren, die geen  aanspraak kunnen maken op werknemersverzekeringen.

De AOV keert na de wachttijd (=eigen risico termijn) een vooraf afgesproken bedrag geheel of gedeeltelijk uit tot maximaal eindleeftijd van de verzekering.

De premie is o.a. afhankelijk van het beroep, de wachttijd, de eindleeftijd, gekozen vorm.

Er zijn 3 soorten uitkeringsvormen:

  • passende arbeid
  • gangbare arbeid
  • beroepsarbeidsarbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Als u verzekerd bent op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er rekening gehouden met het beroep dat u uitoefent. Als u bijvoorbeeld timmerman bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie, bijvoorbeeld bouwkundig adviseur of postbode.

Passende arbeid
Een andere beoordelingsnorm bij arbeidsongeschiktheid is passende arbeid. Of u nog in staat bent te werken wordt dan beoordeeld aan de hand van:

  • uw krachten en bekwaamheden;
  • uw opleiding en vroegere werkzaamheden;
  • de vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden.

U wordt bij passende arbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een verzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u bijvoorbeeld timmerman, kunt u verplicht worden een baan te accepteren als bouwkundig adviseur. U kunt echter niet verplicht worden een baan als postbode te accepteren.
Let op: als u alleen passende arbeid moet verrichten binnen de eigen onderneming, dan staat passende arbeid in dit geval gelijk met beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u dus bijvoorbeeld zelfstandig werk als timmerman, kunt u binnen uw eigen bedrijf alleen passende arbeid als timmerman verrichten. U kunt niet gedwongen worden werk als bouwkundig adviseur te accepteren.

Gangbare arbeid
Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaakheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Men gaat dan uit van de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht uw beroep en werkervaring. Deze hebben geen invloed op de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.
Let op: als zelfstandige zonder personeel loopt u bij gangbare arbeid eerder het risico uw bedrijf te moeten verkopen. U kunt immers elders tewerkgesteld worden. Als u dus bijvoorbeeld zelfstandig werkt als timmerman, kunt u bij gangbare arbeid gedwongen worden een baan als postbode te accepteren.

contact_caps.png